Avdelare

23-06-15 Pressmeddelande

Uppdaterad statistik om könsfördelning i börsbolags-styrelser 2023-06-10

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 10 juni 2023. Undersökningen visar att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser fortsätter att öka.

• Andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska börsbolagsstyrelser har ökat med 0,1 procentenheter till 36,2 procent.
• Bland de stora bolagen är andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter 39,8 procent, en ökning med 1,0 procentenheter från föregående år.
• Sett enbart till gruppen arbetstagarledamöter uppgick andelen kvinnor till 27,6 procent, en ökning med 1,3 procentenheter från föregående år. Bland de stora bolagen minskade dock andelen med 3,5 procentenheter till 25,0 procent.
• Andelen kvinnor bland nyvalda styrelseledamöter uppgick till 42,1 procent, en ökning med 0,5 procentenheter från föregående år.

 Läs pressmeddelandet här.

 Statistik om könsfördelningen i börsbolagsstyrelser 2023-06-10