Avdelare

24-06-26 Pressmeddelande

Uppdaterad statistik avseende könsfördelning i börsbolagsstyrelser 2024-06-24

Kollegiet har presenterat uppdaterad statistik avseende könsfördelningen i de svenska börsbolagens styrelser per den 24 juni 2024.

• Andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter i samtliga svenska
börsbolagsstyrelser ligger stadigt på 36 procent utan någon signifikant förändring från föregående år.
• Bland de stora bolagen är andelen kvinnor av stämmovalda ledamöter 39,8 procent, oförändrat från föregående år.
• Sett enbart till gruppen arbetstagarledamöter uppgick andelen kvinnor till 27,5 procent, en minskning med 0,1 procentenheter från föregående år. Bland de stora bolagen ökade dock andelen med 0,3 procentenheter till 25,3 procent.
• Andelen kvinnor bland nyvalda styrelseledamöter uppgick till 43,6 procent, en ökning med 1,5 procentenheter från föregående år.

 Läs pressmeddelandet här.

 Statistik om könsfördelningen i börsbolagsstyrelser 2024-06-24